Счетоводен софтуерБулМар Офис

Счетоводен софтуер създаден от Потребители за Потребители

Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения по ДОПК

Когато съществуват данъчни задължения, които не може да бъдат изплатени от данъчно обложеното лице в срок, законодателят предоставя възможността да бъдат променени условията и редът за тяхното изпълнение чрез Института на разсрочване и отсрочване. Основната цел е, от една страна, да се съхрани платежоспособността и имуществото на длъжностното лице и по този начин да му се предостави възможността да изплати цялото си задължение, а от друга, държавата да добие пълно удовлетворение на своето вземане.

По своето правно естество „отсрочване” е даване на възможността на данъчния субект да покрие изцяло данъчното си задължение в един по-сетен период, а „разсрочване” – да покрие данъчното си задължение на части в даден период, според погасителен план, одобрен от органа по приходите. За времевия период на разсрочването или отсрочването длъжното лице дължи лихва, която е равна на основния лихвен процент (дефиниран от БНБ), ако изпълнява задължението си според плана за погасяване. За времевия период на разсрочване и отсрочване на задължителните осигурителни вноски, се удържа лихва съгласно член 113 от КСО (Кодекс за социално осигуряван).

Правната наредба за отсрочването и разсрочването на публичните вземания се намира в Глава ХХІІ на ДОПК (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс), както и в Наредбата за дефиниране на прага на коефициентите за ефективност, рентабилност и автономност финансово, особените случаи, изискванията към представените доказателства, начините и методите за дефиниране на нетния паричен поток и коефициентите (приета с ПМС№ 85/ 17.04.06).

Процедурата стартира с внасяне на молба от длъжностното лице до директора на дадената Териториална дирекция, съгласувано с ДОПК

Тази молба трябва да се адресира до съответния орган (Изпълнителен директор на НАП , териториален директор на НАП, , респективно до финансовия министър). Внася се посредством териториалния директор на агенцията по приходите по регистрация на длъжностното лице. Предложение за отсрочване или разсрочване на регистрирани и тютюнопроизводители и земеделски производители може да се внася и посредством земеделския министър до компетентния орган, който да се произнесе.

Не се допуска отсрочване на данъчните задължения за задължителните осигурителни вноски към ДОО фондовете с изключение при случаи на стихийни бедствия – член 183, алинея 7 във връзка с член 186 от ДОПК.

edit 02.10.2012

Нова полезна онлайн услуга влиза в помощ на счетоводителите – сайт, в който са публикувани семинари по счетоводство. Срещу малко заплащане можете да ги гледате когато си поискате на Accounting-seminar.com